Úvodná stránka

Vitajte na webovej stránke neziskovej organizácie Ekoturistika, n. o.

Našim poslaním je podpora, propagácia, rozvoj a realizácia zodpovedného pohybu a pobytu v prírode. Chceme združovať ľudí, ktorí milujú prírodu a chcú ju chrániť, ako aj motivovať ďalších ľudí k ochrane prírody, životného prostredia a zdravia.

Ak máte rovnaké záujmy ako my a chcete sa do našich činnosti aktívne zapojiť, napíšte nám na ekoturistika@gmail.com. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším ocenením našej práce je, keď sa k nám radi vracajú, podporia nás v našich aktivitách alebo sa k nám pridajú.  

Podporte nás svojimi 2%

Získané finančné prostriedky použijeme na všeobecne prospešné služby občanom cestou propagácie, výchovy a vzdelávania ekologicky uvedomelého občana – turistu milujúceho krásy prírody.

Naším cieľom je, aby občania pri pobyte v prírode boli čo najohľaduplnejší k ostatným živým organizmom, aby ekologicky citlivo sa budovala turistická infraštruktúra v prírodnom prostredí a aby sme pomohli efektívne odstraňovať ekologické záťaže po nezodpovedných občanoch v turistických destináciách.

Touto cestou chceme podporovať aj organizovať aktívne relaxačné pobyty občanov v prírodnom prostredí s cieľom pomôcť im upevniť ich zdravie a pritom zachovať prírodné prostredie v neporušenom stave pre ďalšie generácie.

Do vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane uveďte následujúce údaje:

IČO: 45742014

Právna forma: Nezisková organizácia

Obchodné meno: Ekoturistika, n.o.

Sídlo: Lačnov

Súpisné číslo: 2

PSČ: 08236

Obec: Lipovce

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú pre naše aktivity poukázať 2% zo zaplatenej dane: 
Vyžiadajte od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vpíšte požadované údaje do „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“. Obidva tieto tlačiva odovzdajte na príslušnom daňovom úrade v mieste bydliska do 30.4.2017.
Ak si podávate daňové priznanie sám ako fyzická osoba, alebo právnická  osoba uvediete to priamo do daňového priznania do príslušnej kolónky. Daňové priznanie je potrebné odovzdať na daňový úrad  podľa miesta bydliska resp. sídla firmy do 31.03.2017. 
Podiel zaplatenej dane je najmenej
a) 3 eura, ak daňovníkom je fyzická osoba,
b) 8 eura pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania do 31.3.2017  DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava .
Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/